آمریکا

آمریکا

تاریخ تاسیس: 1913

شهر:

ورزشگاه:

ظرفیت: نفر