لاس پالماس

لاس پالماس

تاریخ تاسیس: 1949

شهر: Las Palmas de Gran Canaria

ورزشگاه: Estadio de Gran Canaria

ظرفیت: 31,250 نفر

Estadio de Gran Canaria

لیست بازیکنان

J. Viera J. Viera
هافبک
لاس پالماس 1 گل
A. Escandell A. Escandell
دروازه بان
لاس پالماس 0 گل
A. Moleiro A. Moleiro
هافبک
لاس پالماس 0 گل
Ale García Ale García
هافبک
لاس پالماس 0 گل
Ale Palanca Ale Palanca
مدافع
لاس پالماس 0 گل
B. Ramírez B. Ramírez
هافبک
لاس پالماس 0 گل
C. Abreu C. Abreu
مدافع
لاس پالماس 0 گل
C. Herrera C. Herrera
مهاجم
لاس پالماس 0 گل
Claudio Claudio
مهاجم
لاس پالماس 0 گل
D. Sinkgraven D. Sinkgraven
مدافع
لاس پالماس 0 گل
E. Clemente E. Clemente
مدافع
لاس پالماس 0 گل
E. Loiodice E. Loiodice
هافبک
لاس پالماس 0 گل
F. González F. González
هافبک
لاس پالماس 0 گل
I. González I. González
هافبک
لاس پالماس 0 گل
Isaac Isaac
هافبک
لاس پالماس 0 گل
J. Araujo J. Araujo
مدافع
لاس پالماس 0 گل
J. Cendón J. Cendón
دروازه بان
لاس پالماس 0 گل
J. Herzog J. Herzog
مدافع
لاس پالماس 0 گل
J. Muñoz J. Muñoz
هافبک
لاس پالماس 0 گل
J. Pérez J. Pérez
هافبک
لاس پالماس 0 گل
Joaquín Joaquín
هافبک
لاس پالماس 0 گل
K. Rodríguez K. Rodríguez
هافبک
لاس پالماس 0 گل
M. El Haddadi M. El Haddadi
هافبک
لاس پالماس 0 گل
M. Màrmol M. Màrmol
مدافع
لاس پالماس 0 گل
M. Perrone M. Perrone
هافبک
لاس پالماس 0 گل
Marc Cardona Marc Cardona
مهاجم
لاس پالماس 0 گل
Marvin Park Marvin Park
هافبک
لاس پالماس 0 گل
O. Mfulu O. Mfulu
هافبک
لاس پالماس 0 گل
Pejiño Pejiño
هافبک
لاس پالماس 0 گل
S. Coco S. Coco
مدافع
لاس پالماس 0 گل
S. Kaba S. Kaba
مهاجم
لاس پالماس 0 گل
S. Ramírez S. Ramírez
مهاجم
لاس پالماس 0 گل
Sergi Cardona Sergi Cardona
مدافع
لاس پالماس 0 گل
U. Veiga U. Veiga
هافبک
لاس پالماس 0 گل
Á. Lemos Á. Lemos
هافبک
لاس پالماس 0 گل
Á. Vallés Á. Vallés
دروازه بان
لاس پالماس 0 گل
Álex González Álex González
دروازه بان
لاس پالماس 0 گل
Álex Suárez Álex Suárez
مدافع
لاس پالماس 0 گل
É. Curbelo É. Curbelo
مدافع
لاس پالماس 0 گل
A. Escandell A. Escandell
دروازه بان
لاس پالماس 0 پاس گل
A. Moleiro A. Moleiro
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
Ale García Ale García
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
Ale Palanca Ale Palanca
مدافع
لاس پالماس 0 پاس گل
B. Ramírez B. Ramírez
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
C. Abreu C. Abreu
مدافع
لاس پالماس 0 پاس گل
C. Herrera C. Herrera
مهاجم
لاس پالماس 0 پاس گل
Claudio Claudio
مهاجم
لاس پالماس 0 پاس گل
D. Sinkgraven D. Sinkgraven
مدافع
لاس پالماس 0 پاس گل
E. Clemente E. Clemente
مدافع
لاس پالماس 0 پاس گل
E. Loiodice E. Loiodice
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
F. González F. González
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
I. González I. González
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
Isaac Isaac
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
J. Araujo J. Araujo
مدافع
لاس پالماس 0 پاس گل
J. Cendón J. Cendón
دروازه بان
لاس پالماس 0 پاس گل
J. Herzog J. Herzog
مدافع
لاس پالماس 0 پاس گل
J. Muñoz J. Muñoz
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
J. Pérez J. Pérez
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
J. Viera J. Viera
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
Joaquín Joaquín
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
K. Rodríguez K. Rodríguez
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
M. El Haddadi M. El Haddadi
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
M. Màrmol M. Màrmol
مدافع
لاس پالماس 0 پاس گل
M. Perrone M. Perrone
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
Marc Cardona Marc Cardona
مهاجم
لاس پالماس 0 پاس گل
Marvin Park Marvin Park
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
O. Mfulu O. Mfulu
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
Pejiño Pejiño
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
S. Coco S. Coco
مدافع
لاس پالماس 0 پاس گل
S. Kaba S. Kaba
مهاجم
لاس پالماس 0 پاس گل
S. Ramírez S. Ramírez
مهاجم
لاس پالماس 0 پاس گل
Sergi Cardona Sergi Cardona
مدافع
لاس پالماس 0 پاس گل
U. Veiga U. Veiga
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
Á. Lemos Á. Lemos
هافبک
لاس پالماس 0 پاس گل
Á. Vallés Á. Vallés
دروازه بان
لاس پالماس 0 پاس گل
Álex González Álex González
دروازه بان
لاس پالماس 0 پاس گل
Álex Suárez Álex Suárez
مدافع
لاس پالماس 0 پاس گل
É. Curbelo É. Curbelo
مدافع
لاس پالماس 0 پاس گل
چهاره بازیکن