بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: منشا پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 2 نام بازیکن: ریکانی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 3 نام بازیکن: بیدوف پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 4 نام بازیکن: غفوری پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 5 نام بازیکن: قاسمی نژاد پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 6 نام بازیکن:  نعمتی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 7 نام بازیکن: احمدزاده پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 8 نام بازیکن: انصاری پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: بابایی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: بیگی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: پریرا پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: پورتقی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: جهانی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: حسن جعفری پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: حسینی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: حسینی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 17 نام بازیکن: حسینی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: حق­وردی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: دژاگه پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: سعید صادقی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1