بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: شهباززاده پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 16
ردیف: 2 نام بازیکن: منشا پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 10
ردیف: 3 نام بازیکن: پاکدل پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 9
ردیف: 4 نام بازیکن: عباس زاده پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 9
ردیف: 5 نام بازیکن: قاسمی نژاد پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 9
ردیف: 6 نام بازیکن: بابایی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 7 نام بازیکن: حسینی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 8 نام بازیکن: ریکانی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 9 نام بازیکن: شاکری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 10 نام بازیکن: نوراللهی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 11 نام بازیکن: حسینی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 12 نام بازیکن: فراز امام‌­علی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 13 نام بازیکن: مطهری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 14 نام بازیکن:  حسینی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 15 نام بازیکن: پاتوسی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 16 نام بازیکن: پریرا پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 17 نام بازیکن: حسینی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 18 نام بازیکن: خالقی فر پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 19 نام بازیکن: غفوری پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 20 نام بازیکن: قایدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 4