بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: مغانلو پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 13
ردیف: 2 نام بازیکن: قایدی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 12
ردیف: 3 نام بازیکن: اسدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 11
ردیف: 4 نام بازیکن: عباس زاده پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 10
ردیف: 5 نام بازیکن: رستمی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 6 نام بازیکن: محبی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 7 نام بازیکن: آزادی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 8 نام بازیکن: بازگیر پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 9 نام بازیکن: ترابی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 10 نام بازیکن: رضاییان پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 11 نام بازیکن: شکاری پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 12 نام بازیکن: شیری پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 13 نام بازیکن: کوین یامگا پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 14 نام بازیکن: نورافکن پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 15 نام بازیکن: صادقی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 16 نام بازیکن: گولسیانی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 17 نام بازیکن: لوکادیا پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 18 نام بازیکن: پورقاز پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 19 نام بازیکن: تبریزی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 20 نام بازیکن: رنجبری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5