بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: E. Håland پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 27
ردیف: 2 نام بازیکن: C. Palmer پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 22
ردیف: 3 نام بازیکن: A. Isak پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 21
ردیف: 4 نام بازیکن: D. Solanke پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 19
ردیف: 5 نام بازیکن: O. Watkins پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 19
ردیف: 6 نام بازیکن: P. Foden پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 19
ردیف: 7 نام بازیکن: M. Salah پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 18
ردیف: 8 نام بازیکن: Son پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 17
ردیف: 9 نام بازیکن: B. Saka پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 16
ردیف: 10 نام بازیکن: J. Bowen پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 16
ردیف: 11 نام بازیکن: J. Mateta پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 16
ردیف: 12 نام بازیکن: C. Wood پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 14
ردیف: 13 نام بازیکن: N. Jackson پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 14
ردیف: 14 نام بازیکن: K. Havertz پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 13
ردیف: 15 نام بازیکن: Hwang Hee-Chan پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 12
ردیف: 16 نام بازیکن: L. Trossard پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 12
ردیف: 17 نام بازیکن: M. Cunha پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 12
ردیف: 18 نام بازیکن: Y. Wissa پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 12
ردیف: 19 نام بازیکن: A. Gordon پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 11
ردیف: 20 نام بازیکن: C. Morris پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 11