بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: مغانلو پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 16
ردیف: 2 نام بازیکن: اسدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 10
ردیف: 3 نام بازیکن: جعفری پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 10
ردیف: 4 نام بازیکن: آل کثیر پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 9
ردیف: 5 نام بازیکن: پوریا سرآبادانی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 6 نام بازیکن: رضا جعفری پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 7 نام بازیکن: سحرخیزان پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 8 نام بازیکن: سلیمانی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 9 نام بازیکن: آقایی پور پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 10 نام بازیکن: زنده روح پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 11 نام بازیکن: محمد جواد محمدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 12 نام بازیکن:  شجاعیان پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 13 نام بازیکن: آزادی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 14 نام بازیکن: بلانکو پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 15 نام بازیکن: پاکدل پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 16 نام بازیکن: ریکانی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 17 نام بازیکن: زاهدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 18 نام بازیکن: عبدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 19 نام بازیکن: علی‌­محمدی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 20 نام بازیکن: کنعا‌نی‌ پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 6