بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: اسدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 2 نام بازیکن: رضا جعفری پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 3 نام بازیکن: کاظمینی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 4 نام بازیکن: ریکانی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 5 نام بازیکن: قاسمی نژاد پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 6 نام بازیکن: لیموچی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 7 نام بازیکن: مرادی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 8 نام بازیکن: مغانلو پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 9 نام بازیکن: آزادی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: آغاسی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: اسماعیلی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: امیر سرآبادانی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: بارانی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: پورعلی گنجی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: جعفری پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: حردانی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 17 نام بازیکن: رحمان جعفری پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: رضاوند پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: رنجبری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: زنده روح پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1