بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: جعفری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 2 نام بازیکن: سلیمانی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 3 نام بازیکن: شجاعی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 4 نام بازیکن: مغانلو پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 5 نام بازیکن: ابراهیمی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 6 نام بازیکن: بوحمدان پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 7 نام بازیکن: دهقانی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 8 نام بازیکن: رمضانی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: روح الله باقری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: شاکری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: عباسیان پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: علی اصغر عاشوری پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: علیاری پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: قربانی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: کومان پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: محبی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 17 نام بازیکن: نجفی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: نوری پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: نیک خوی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: واسعی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1