بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: مغانلو پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 12
ردیف: 2 نام بازیکن: آل کثیر پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 10
ردیف: 3 نام بازیکن: ترابی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 10
ردیف: 4 نام بازیکن: قایدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 9
ردیف: 5 نام بازیکن: دیاباته پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 6 نام بازیکن: علیپور پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 7 نام بازیکن: مطهری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 8 نام بازیکن: نوری پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 9 نام بازیکن: استنلی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 10 نام بازیکن: زنده روح پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 11 نام بازیکن: شاکری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 12 نام بازیکن: فراز امام‌­علی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 13 نام بازیکن: سلیمانی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 14 نام بازیکن: مالکی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 15 نام بازیکن:  امیری پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 16 نام بازیکن: انصاری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 17 نام بازیکن: پریرا پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 18 نام بازیکن: حاج صفی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 19 نام بازیکن: میرجوان پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 20 نام بازیکن: دانشگر پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 4