بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: کریمی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 8
ردیف: 2 نام بازیکن: مومنی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 7
ردیف: 3 نام بازیکن: آقایی پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 4 نام بازیکن: اسماعیلی­‌فر پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 5 نام بازیکن: بیت‌­سعید پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 6 نام بازیکن: شجاعی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 7 نام بازیکن: عالیشاه پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 8 نام بازیکن: قاسمی نژاد پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 9 نام بازیکن: منشا پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 10 نام بازیکن: اسماعیلی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 11 نام بازیکن: ایران­پوریان پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 12 نام بازیکن: ترابی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 13 نام بازیکن: جهانی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 14 نام بازیکن: حاج صفی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 15 نام بازیکن: حسینی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 16 نام بازیکن: دژاگه پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 17 نام بازیکن: شهباززاده پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 18 نام بازیکن: عباسیان پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 19 نام بازیکن: غفوری پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 20 نام بازیکن: فرجی پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 4