بیشترین کلین شیت

انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن:  بیرانوند پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 16
ردیف: 2 نام بازیکن: نیازمند پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 15
ردیف: 3 نام بازیکن: فروزان پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 14
ردیف: 4 نام بازیکن: رحمتی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 12
ردیف: 5 نام بازیکن: مظاهری پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 11
ردیف: 6 نام بازیکن: حامد لک پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 10
ردیف: 7 نام بازیکن: فلاح­زاده پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 10
ردیف: 8 نام بازیکن: بهزادی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 9
ردیف: 9 نام بازیکن: فراهانی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 9
ردیف: 10 نام بازیکن: دخسوس پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 8
ردیف: 11 نام بازیکن: حسینی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 7
ردیف: 12 نام بازیکن: شیخ ویسی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 7
ردیف: 13 نام بازیکن: گردان پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 7
ردیف: 14 نام بازیکن:  مرادیان پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 5
ردیف: 15 نام بازیکن: احمدی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 5
ردیف: 16 نام بازیکن: پورحمیدی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 4
ردیف: 17 نام بازیکن: گوهری پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 4
ردیف: 18 نام بازیکن: رضایی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 19 نام بازیکن: فرعباسی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 20 نام بازیکن: ملکی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3