بهترین گلزن

انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: سلیمانی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 2 نام بازیکن: ابراهیمی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 3 نام بازیکن: بوحمدان پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 4 نام بازیکن: ترابی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 5 نام بازیکن: روح الله باقری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 6 نام بازیکن: زارعی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 7 نام بازیکن: شاکری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 8 نام بازیکن: عباسیان پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: عقیل کعبی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: کریسانتوس پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: آبشک پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 12 نام بازیکن: باکر پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 13 نام بازیکن: حبیب زاده پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 14 نام بازیکن: حمودی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 15 نام بازیکن: ستاری پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 16 نام بازیکن: علیاری پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 17 نام بازیکن: فرشاد احمدزاده پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 18 نام بازیکن: مریدی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 19 نام بازیکن: ملکیان پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 20 نام بازیکن: ممشلی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 0