بهترین گلزن

انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: سلیمانی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 2 نام بازیکن: ابراهیمی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 3 نام بازیکن: بوحمدان پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 4 نام بازیکن: ترابی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 5 نام بازیکن: عباسیان پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 6 نام بازیکن: کریسانتوس پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 7 نام بازیکن:  سهرابیان پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 8 نام بازیکن:  محمد فر پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 9 نام بازیکن:  نعمتی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 10 نام بازیکن: انصاری پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 11 نام بازیکن: بابا احمدی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 12 نام بازیکن: بایرامی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 13 نام بازیکن: تاییدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 14 نام بازیکن: جعفری پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 15 نام بازیکن: درخشان مهر پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 16 نام بازیکن: شجاعی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 17 نام بازیکن: عاشوری سجاد پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 18 نام بازیکن: علی اصغر عاشوری پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 19 نام بازیکن: عیدی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 20 نام بازیکن: نظری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 0