بهترین گلزن

انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: Coutinho پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 2 نام بازیکن: D. Zapata پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 3 نام بازیکن: Everton پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 4 نام بازیکن: R. Martínez پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 5 نام بازیکن: A. Chumacero پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 6 نام بازیکن: C. CUEVA پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 7 نام بازیکن: C. Gonzáles پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 8 نام بازیکن: É. FLORES پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 9 نام بازیکن: F. Saucedo پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 10 نام بازیکن: L. Justiniano پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 11 نام بازیکن: M. Martins پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 12 نام بازیکن: M. Suárez پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 13 نام بازیکن: N. Otamendi پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 14 نام بازیکن: N. Tagliafico پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 15 نام بازیکن: P. GALLESE پست: دروازه بان باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 16 نام بازیکن: R. Castro پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 17 نام بازیکن: R. Falcao پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 18 نام بازیکن: R. TAPIA پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 19 نام بازیکن: W. Fariñez پست: دروازه بان باشگاه: تعداد گل زده: 0
ردیف: 20 نام بازیکن: Y. YOTÚN پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 0