بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: استنلی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 16
ردیف: 2 نام بازیکن: پریرا پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 16
ردیف: 3 نام بازیکن: علیپور پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 14
ردیف: 4 نام بازیکن: استوکس پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 11
ردیف: 5 نام بازیکن: شاکری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 10
ردیف: 6 نام بازیکن: قاسمی نژاد پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 10
ردیف: 7 نام بازیکن: آل کثیر پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 8 نام بازیکن: بایرامی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 9 نام بازیکن: دژاگه پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 10 نام بازیکن: ریکانی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 11 نام بازیکن: محمدی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 12 نام بازیکن: مطهری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 13 نام بازیکن:  نعمتی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 14 نام بازیکن: انصاری پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 15 نام بازیکن: پورقاز پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 16 نام بازیکن: تبریزی پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 17 نام بازیکن: جهانی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 18 نام بازیکن: خشتان پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 19 نام بازیکن: شهباززاده پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 20 نام بازیکن: گولسیانی پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 5