خشن ترین بازیکن

انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کارت زردتعداد کارت قرمزامتیاز منفی
ردیف: 1 نام بازیکن: چراغعلی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 2 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 3
ردیف: 2 نام بازیکن: دانشگر پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 0 تعداد کارت قرمز: 1 امتیاز منفی: 3
ردیف: 3 نام بازیکن:   اکبر صادقی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 4 نام بازیکن:  حسینی پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 5 نام بازیکن: ابراهیمی پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 6 نام بازیکن: اسماعیلی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 7 نام بازیکن: پورقاز پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 8 نام بازیکن: ثاقبی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: جبیره پست: مهاجم باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: حامد لک پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: خانزاده پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: سرلک پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: سیف‌اللهی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: شریفی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: شفیعی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: صارمی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 17 نام بازیکن: عبدی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: علی کریمی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: مرادمند پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: مگنو باتیستا پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1