خشن ترین بازیکن

انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کارت زردتعداد کارت قرمزامتیاز منفی
ردیف: 1 نام بازیکن: L. Del Pino پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 2 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 3
ردیف: 2 نام بازیکن: Carrillo پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 3 نام بازیکن: Coutinho پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 4 نام بازیکن: D. Zapata پست: مهاجم باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 5 نام بازیکن: F. Saucedo پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 6 نام بازیکن: G. Rodríguez پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 7 نام بازیکن: Herrera پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 8 نام بازیکن: Juan Cuadrado پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: L. Paredes پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: Lerma پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: R. Falcao پست: مهاجم باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: R. Saravia پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: R. TAPIA پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 1 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: A. Jusino پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 0 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 0
ردیف: 15 نام بازیکن: Agüero پست: مهاجم باشگاه: تعداد کارت زرد: 0 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 0
ردیف: 16 نام بازیکن: D. Bejarano پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 0 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 0
ردیف: 17 نام بازیکن: G. Lo Celso پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 0 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 0
ردیف: 18 نام بازیکن: M. Villanueva پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 0 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 0
ردیف: 19 نام بازیکن: Roberto Firmino پست: مهاجم باشگاه: تعداد کارت زرد: 0 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 0
ردیف: 20 نام بازیکن: Thiago Silva پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 0 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 0