خشن ترین بازیکن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کارت زردتعداد کارت قرمزامتیاز منفی
ردیف: 1 نام بازیکن: محبی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 6 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 8
ردیف: 2 نام بازیکن: آبشک پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 7 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 7
ردیف: 3 نام بازیکن: مجدمی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 7 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 7
ردیف: 4 نام بازیکن: ابراهیمی پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 6 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 6
ردیف: 5 نام بازیکن: حامد لک پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کارت زرد: 5 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 6
ردیف: 6 نام بازیکن: حق­وردی پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 6 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 6
ردیف: 7 نام بازیکن: خلیل‌­زاده پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 6 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 6
ردیف: 8 نام بازیکن: دانشگر پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 3 تعداد کارت قرمز: 1 امتیاز منفی: 6
ردیف: 9 نام بازیکن: کیانی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 6 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 6
ردیف: 10 نام بازیکن: معبودی پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 6 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 6
ردیف: 11 نام بازیکن: احمدزاده پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 2 تعداد کارت قرمز: 1 امتیاز منفی: 5
ردیف: 12 نام بازیکن: اسلامی خواه پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 5 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 5
ردیف: 13 نام بازیکن: پورامینی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 4 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 5
ردیف: 14 نام بازیکن: حیدریه پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 5 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 5
ردیف: 15 نام بازیکن: علیزاده پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 5 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 5
ردیف: 16 نام بازیکن: مالکی پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 4 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 5
ردیف: 17 نام بازیکن: محمدی پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 5 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 5
ردیف: 18 نام بازیکن: مگنو باتیستا پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 4 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 5
ردیف: 19 نام بازیکن: موسی زاده پست: هافبک باشگاه: تعداد کارت زرد: 2 تعداد کارت قرمز: 1 امتیاز منفی: 5
ردیف: 20 نام بازیکن: نجفی پست: مدافع باشگاه: تعداد کارت زرد: 4 تعداد کارت قرمز: 0 امتیاز منفی: 5