• 66 امتیاز
  • 69.2 میلیون
  • 27شهریور (روزانه )
  • 27 شهریور 1402
تیم: اللل
جایزه
650,000 تومان
فوتبال فانتزی A. Dovbyk
A. Dovbyk
5میلیون
5امتیاز
فوتبال فانتزی L. Boyé
L. Boyé
5.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی L. Foster
L. Foster
5.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی Savinho
Savinho
4.5میلیون
10x2امتیاز
فوتبال فانتزی A. García
A. García
6میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی M. Gibbs-White
M. Gibbs-White
6.2میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی L. De Silvestri
L. De Silvestri
4.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی J. Lucumí
J. Lucumí
5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی V. Kristiansen
V. Kristiansen
5میلیون
5امتیاز
فوتبال فانتزی S. Beukema
S. Beukema
5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی Ł. Skorupski
Ł. Skorupski
5میلیون
6امتیاز
تعویضی ها
فوتبال فانتزی W. Swan
W. Swan
4میلیون
-امتیاز
فوتبال فانتزی Joselito
Joselito
4میلیون
-امتیاز
فوتبال فانتزی A. Berardi
A. Berardi
4میلیون
-امتیاز