• 64 امتیاز
  • 69 میلیون
  • 27شهریور (روزانه )
  • 27 شهریور 1402
رتبه 7
تیم: Dinok
جایزه
50,000 تومان
فوتبال فانتزی A. Dovbyk
A. Dovbyk
5میلیون
5امتیاز
فوتبال فانتزی T. Awoniyi
T. Awoniyi
6میلیون
5امتیاز
فوتبال فانتزی L. Foster
L. Foster
5.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی M. Uzuni
M. Uzuni
6میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی Sávio
Sávio
4.5میلیون
10امتیاز
فوتبال فانتزی C. Hudson-Odoi
C. Hudson-Odoi
5.5میلیون
7امتیاز
فوتبال فانتزی P. Dawidowicz
P. Dawidowicz
5میلیون
5امتیاز
فوتبال فانتزی J. Doig
J. Doig
5میلیون
3x2امتیاز
فوتبال فانتزی G. Magnani
G. Magnani
5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی I. Hien
I. Hien
4.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی L. Montipò
L. Montipò
5میلیون
6امتیاز
تعویضی ها
فوتبال فانتزی W. Swan
W. Swan
4میلیون
-امتیاز
فوتبال فانتزی Antonino
Antonino
4میلیون
-امتیاز
فوتبال فانتزی T. Fuidias
T. Fuidias
4میلیون
-امتیاز