• 59 امتیاز
  • 79.9 میلیون
  • 29 آبان (مقدماتی یورو 2024)
  • 29 آبان 1402
رتبه 20
تیم: میشه
جایزه
2 بلیت
فوتبال فانتزی B. Šeško
B. Šeško
6.2میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی G. Raspadori
G. Raspadori
6.2میلیون
1امتیاز
فوتبال فانتزی O. Watkins
O. Watkins
7.5میلیون
1امتیاز
فوتبال فانتزی T. Soucek
T. Soucek
6میلیون
8x2امتیاز
فوتبال فانتزی N. Bajrami
N. Bajrami
5.5میلیون
3امتیاز
فوتبال فانتزی F. Chiesa
F. Chiesa
7میلیون
3امتیاز
فوتبال فانتزی N. Barella
N. Barella
7میلیون
3امتیاز
فوتبال فانتزی B. Saka
B. Saka
8.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی D. Zima
D. Zima
5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی D. Douděra
D. Douděra
4.5میلیون
12امتیاز
فوتبال فانتزی J. Staněk
J. Staněk
4.5میلیون
6امتیاز
تعویضی ها
فوتبال فانتزی M. Daku
M. Daku
4میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی D. Mitrovski
D. Mitrovski
4میلیون
-امتیاز
فوتبال فانتزی B. Spencer
B. Spencer
4میلیون
-امتیاز