• 54 امتیاز
  • 67.5 میلیون
  • 29 آبان (مقدماتی یورو 2024)
  • 29 آبان 1402
رتبه 40
تیم: Đ. Ďòùďeŕà
جایزه
2 بلیت
فوتبال فانتزی J. Asani
J. Asani
4.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی D. Håkans
D. Håkans
4.5میلیون
3امتیاز
فوتبال فانتزی J. Atanasov
J. Atanasov
4میلیون
0امتیاز
فوتبال فانتزی F. Chiesa
F. Chiesa
7میلیون
3امتیاز
فوتبال فانتزی N. Barella
N. Barella
7میلیون
3امتیاز
فوتبال فانتزی D. Douděra
D. Douděra
4.5میلیون
12x2امتیاز
فوتبال فانتزی D. Zima
D. Zima
5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی M. Vitík
M. Vitík
4.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی V. Kristiansen
V. Kristiansen
5میلیون
1امتیاز
فوتبال فانتزی J. Andersen
J. Andersen
5میلیون
0امتیاز
فوتبال فانتزی J. Staněk
J. Staněk
4.5میلیون
6امتیاز
تعویضی ها
فوتبال فانتزی L. Zahovič
L. Zahovič
4میلیون
-امتیاز
فوتبال فانتزی M. Kennedy
M. Kennedy
4میلیون
-امتیاز
فوتبال فانتزی L. Southwood
L. Southwood
4میلیون
-امتیاز