• 62 امتیاز
  • 68.7 میلیون
  • 29 آبان (مقدماتی یورو 2024)
  • 29 آبان 1402
رتبه 14
تیم: Poki
جایزه
2 بلیت
فوتبال فانتزی T. Chorý
T. Chorý
5میلیون
9امتیاز
فوتبال فانتزی T. Pukki
T. Pukki
6میلیون
2x2امتیاز
فوتبال فانتزی B. Šeško
B. Šeško
6.2میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی P. Foden
P. Foden
7.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی D. Håkans
D. Håkans
4.5میلیون
3امتیاز
فوتبال فانتزی M. Mitaj
M. Mitaj
4.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی I. Balliu
I. Balliu
5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی D. Douděra
D. Douděra
4.5میلیون
12امتیاز
فوتبال فانتزی A. Hoskonen
A. Hoskonen
4.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی A. Ismajli
A. Ismajli
4.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی T. Strakosha
T. Strakosha
4.5میلیون
6امتیاز
تعویضی ها
فوتبال فانتزی L. Zahovič
L. Zahovič
4میلیون
-امتیاز
فوتبال فانتزی J. Atanasov
J. Atanasov
4میلیون
0امتیاز
فوتبال فانتزی J. Manev
J. Manev
4میلیون
2امتیاز