• 69 امتیاز
  • 68.2 میلیون
  • 29 آبان (مقدماتی یورو 2024)
  • 29 آبان 1402
تیم: Albalooo
جایزه
700,000 تومان
فوتبال فانتزی T. Pukki
T. Pukki
6میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی B. Šeško
B. Šeško
6.2میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی T. Soucek
T. Soucek
6میلیون
8امتیاز
فوتبال فانتزی A. Čerin
A. Čerin
4.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی D. Håkans
D. Håkans
4.5میلیون
3امتیاز
فوتبال فانتزی I. Balliu
I. Balliu
5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی B. Djimsiti
B. Djimsiti
6میلیون
6x2امتیاز
فوتبال فانتزی A. Ismajli
A. Ismajli
4.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی M. Mitaj
M. Mitaj
4.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی D. Douděra
D. Douděra
4.5میلیون
12امتیاز
فوتبال فانتزی J. Staněk
J. Staněk
4.5میلیون
6امتیاز
تعویضی ها
فوتبال فانتزی L. Zahovič
L. Zahovič
4میلیون
-امتیاز
فوتبال فانتزی O. Pikhalyonok
O. Pikhalyonok
4میلیون
1امتیاز
فوتبال فانتزی V. Sinisalo
V. Sinisalo
4میلیون
2امتیاز