• 57 امتیاز
  • 73.4 میلیون
  • 29 آبان (مقدماتی یورو 2024)
  • 29 آبان 1402
رتبه 24
تیم: aaa
جایزه
2 بلیت
فوتبال فانتزی B. Šeško
B. Šeško
6.2میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی A. Šporar
A. Šporar
5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی T. Pukki
T. Pukki
6میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی M. Uzuni
M. Uzuni
6میلیون
3امتیاز
فوتبال فانتزی D. Håkans
D. Håkans
4.5میلیون
3امتیاز
فوتبال فانتزی T. Arnold
T. Arnold
7.2میلیون
1امتیاز
فوتبال فانتزی R. Lewis
R. Lewis
6.5میلیون
1امتیاز
فوتبال فانتزی H. Maguire
H. Maguire
5.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی D. Zima
D. Zima
5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی D. Douděra
D. Douděra
4.5میلیون
12x2امتیاز
فوتبال فانتزی J. Pickford
J. Pickford
5میلیون
7امتیاز
تعویضی ها
فوتبال فانتزی B. Källman
B. Källman
4میلیون
1امتیاز
فوتبال فانتزی J. Atanasov
J. Atanasov
4میلیون
0امتیاز
فوتبال فانتزی R. Jensen
R. Jensen
4میلیون
1امتیاز