• 55 امتیاز
  • 66.5 میلیون
  • 29 آبان (مقدماتی یورو 2024)
  • 29 آبان 1402
رتبه 30
تیم: تددددد
جایزه
2 بلیت
فوتبال فانتزی J. Asani
J. Asani
4.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی M. Daku
M. Daku
4میلیون
2x2امتیاز
فوتبال فانتزی T. Pukki
T. Pukki
6میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی D. Håkans
D. Håkans
4.5میلیون
3امتیاز
فوتبال فانتزی P. Foden
P. Foden
7.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی M. Mitaj
M. Mitaj
4.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی D. Douděra
D. Douděra
4.5میلیون
12امتیاز
فوتبال فانتزی I. Balliu
I. Balliu
5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی M. Vitík
M. Vitík
4.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی D. Zima
D. Zima
5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی J. Staněk
J. Staněk
4.5میلیون
6امتیاز
تعویضی ها
فوتبال فانتزی B. Källman
B. Källman
4میلیون
1امتیاز
فوتبال فانتزی A. Elezi
A. Elezi
4میلیون
1امتیاز
فوتبال فانتزی B. Spencer
B. Spencer
4میلیون
-امتیاز