• 55 امتیاز
  • 72 میلیون
  • 29 آبان (مقدماتی یورو 2024)
  • 29 آبان 1402
رتبه 33
تیم: Timoti
جایزه
2 بلیت
فوتبال فانتزی J. Asani
J. Asani
4.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی T. Pukki
T. Pukki
6میلیون
2x2امتیاز
فوتبال فانتزی B. Saka
B. Saka
8.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی P. Foden
P. Foden
7.5میلیون
2امتیاز
فوتبال فانتزی D. Håkans
D. Håkans
4.5میلیون
3امتیاز
فوتبال فانتزی M. Mitaj
M. Mitaj
4.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی B. Djimsiti
B. Djimsiti
6میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی I. Balliu
I. Balliu
5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی M. Vitík
M. Vitík
4.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی D. Douděra
D. Douděra
4.5میلیون
12امتیاز
فوتبال فانتزی J. Staněk
J. Staněk
4.5میلیون
6امتیاز
تعویضی ها
فوتبال فانتزی B. Källman
B. Källman
4میلیون
1امتیاز
فوتبال فانتزی I. Price
I. Price
4میلیون
8امتیاز
فوتبال فانتزی J. Manev
J. Manev
4میلیون
2امتیاز