رتبه تیم: 71
نام تیم: سلطان منم شیر خرمه ⁦
امتیاز: 53
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 53
تاریخ: 1399/04/06 18:39:38
بودجه : 92.5