رتبه تیم: 44
نام تیم: بکیکیک
امتیاز: 55
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 55
تاریخ: 1399/04/08 13:10:10
بودجه : 94.5