رتبه تیم: 86
نام تیم: rrrggr
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/08 02:58:33
بودجه : 96.5