رتبه تیم: 42
نام تیم: مظاهری
امتیاز: 55
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 55
تاریخ: 1399/04/08 03:19:30
بودجه : 91.5