رتبه تیم: 78
نام تیم: Bomdekhodkhoda
امتیاز: 53
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 53
تاریخ: 1399/04/08 09:09:36
بودجه : 99.5