رتبه تیم: 50 (مشترک)
نام تیم: کا_سپاهان
امتیاز: 55
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 55
تاریخ: 1399/04/08 12:18:44
بودجه : 100