رتبه تیم: 79
نام تیم: سرخدلان
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/08 13:10:35
بودجه : 90.5