رتبه تیم: 88 (مشترک)
نام تیم: درست کن حتما که هیچ نه ا تیم
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/08 15:59:27
بودجه : 98