رتبه تیم: 74
نام تیم: Shoji
امتیاز: 53
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 53
تاریخ: 1399/04/08 19:36:47
بودجه : 94