رتبه تیم: 31
نام تیم: 1111111
امتیاز: 56
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 56
تاریخ: 1399/04/08 17:54:39
بودجه : 95.5