رتبه تیم: 5
نام تیم: 66666
امتیاز: 64
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/04/08 17:58:02
بودجه : 94