رتبه تیم: 75
نام تیم: z 333
امتیاز: 53
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 53
تاریخ: 1399/04/08 18:11:34
بودجه : 96