رتبه تیم: 43
نام تیم: 3616
امتیاز: 55
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 55
تاریخ: 1399/04/08 18:44:18
بودجه : 93.5