رتبه تیم: 22
نام تیم: Soltan
امتیاز: 57
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 57
تاریخ: 1399/04/08 18:58:34
بودجه : 92