رتبه تیم: 52
نام تیم: Dada 44
امتیاز: 54
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 54
تاریخ: 1399/04/08 19:48:03
بودجه : 89