رتبه تیم: 72
نام تیم: Haj safi
امتیاز: 53
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 53
تاریخ: 1399/04/08 19:53:09
بودجه : 93