رتبه تیم: 13
نام تیم: 111
امتیاز: 59
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 59
تاریخ: 1399/04/08 20:01:38
بودجه : 82