رتبه تیم: 25
نام تیم: ....
امتیاز: 73
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 73
تاریخ: 1399/07/24 13:10:37
بودجه : 92.5