رتبه تیم: 145
نام تیم: پرسپولیسم
امتیاز: 62
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/07/26 00:45:58
بودجه : 100