رتبه تیم: 1
نام تیم: خدای شما رفیق مام بوده
امتیاز: 84
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 84
تاریخ: 1399/07/24 14:08:19
بودجه : 91.5