رتبه تیم: 120
نام تیم: Tata
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 13:00:46
بودجه : 99