رتبه تیم: 20
نام تیم: M.m
امتیاز: 75
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 75
تاریخ: 1399/07/24 15:44:18
بودجه : 97.5