رتبه تیم: 113
نام تیم: Sadeq 04
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/24 18:54:59
بودجه : 96