رتبه تیم: 92 (مشترک)
نام تیم: یاضامن آهو...!!!
امتیاز: 66
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/07/25 10:13:51
بودجه : 100