رتبه تیم: 31
نام تیم: جیدون
امتیاز: 72
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 72
تاریخ: 1399/07/25 13:08:17
بودجه : 92.5