رتبه تیم: 82 (مشترک)
نام تیم: یا ضامن آهو2...!!!
امتیاز: 67
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/07/25 21:05:46
بودجه : 100