رتبه تیم: 114
نام تیم: J 04
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 02:03:20
بودجه : 96.5