رتبه تیم: 148
نام تیم: لایق وصل توکه من نیستم
امتیاز: 61
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 61
تاریخ: 1399/07/26 12:32:54
بودجه : 89.5